آیت الله اشراقی

Your business tag line here.

Caption describing picture or graphic.

Home

هدف ازایجاد این وبلاگ معرفی آیت الله اشراقی و آثارقلمی ایشان می باشد.

 

یاد آوری می شود که مرحوم آیت الله حاج میرزاولی الله اشراقی یکی ازعلما ،فقهاومفسرین برجسته معاصر آذربایجان بوده است . وی درشهرسراب بدنیا آمد.تحصیلات مقدماتی را دراین شهرآموخت.سپس برای ادامه تحصیل به شهرتبریزمنتقل شد وتاآخرعمردراین شهر ساکن گردید.

 

آیت الله اشراقی درطول حیات 65ساله خود آثارارزشمند زیادی درزمینه علوم مختلف اسلامی به یادگارگذاشته است. معدودی ازآثارآیت الله اشراقی درحال حیات آن مرحوم چاپ شده ولی بقیه به صورت  خطی درنزد خانواده وی نگهداری می شود .  3/9/ 1389

Primary Business Address

Your Address Line 2

Your Address Line 3

Your Address Line 4

To contact us:

Phone: 555-555-5555

Fax: 555-555-5555

E-mail: someone@example.com